Site Logotype

Privacyregeling

Laatste update: 2 januari 2022

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de website en voor alle klanten die gebruik maken van onze diensten via de website www.tandfris.nl. Lees deze zorgvuldig door.

PRIVACY POLICY TANDFRIS NEDERLAND

TandFris Nederland (hierna: ‘TandFris’, waaronder tevens zijn verschillende filialen begrepen indien zij via de website uw persoonsgegevens ontvangen) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door TandFris worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.tandfris.nl (hierna: ‘de website’). TandFris acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. TandFris zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

TandFris verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan TandFris, zoals bij:

 • het boeken van tandbleekbehandelingen via de website;
 • uw bezoek aan een van de filialen van TandFris;
 • telefonisch of mailcontact;
 • de inschrijving op de website voor de ontvangst van exclusieve kortingen, speciale aanbiedingen en/of nieuwsbrieven;
 • het gebruik van de advieswijzer op de website;
 • het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens worden door TandFris verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

 1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en TandFris gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en TandFris.

De door u aan TandFris verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u die persoonsgegevens hebt verstrekt:

 • Bij het boeken van tandbleekbehandelingen op de website vult u de gewenste behandeling en de gewenste datum en tijd hebt gekozen, uw persoonsgegevens in, waaronder naam en contactgegevens, waarna u de boeking plaatst. Uw persoonsgegevens met betrekking tot uw boeking, komen uitsluitend beschikbaar voor het door u voor het uitvoeren van de behandeling gekozen filiaal. Bij de inschrijving voor de ontvangst van exclusieve kortingen, speciale aanbiedingen en/of nieuwsbrieven, worden uw persoonsgegevens, waaronder naam en e-mailadres, uitsluitend verwerkt voor zover dat nodig is om u de kortingen, aanbiedingen en/of nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van de berichten waarvoor u zich hebt ingeschreven, afmelden op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.
 • Bij het gebruik van de advieswijzer op de website geeft u uw persoonsgegevens, waaronder naam en e-mailadres op zodat TandFris u vervolgens per e-mail een advies kan verstrekken over welke tandbleekbehandeling het beste bij u past. In dit kader worden uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt.
 • Bij het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website, bij telefonisch of mailcontact en uw bezoek aan een van de filialen van TandFris, worden de door u in dat kader verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek in behandeling te kunnen nemen c.q. u de bij het bezoek gewenste informatie te kunnen geven of de aldaar uit te voeren behandeling te kunnen verrichten.

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van TandFris hebben toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en TandFris gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, waaronder een betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels de website.

Indien u als klant eens een overeenkomst met TandFris hebt gesloten, mag TandFris u zonder voorafgaande instemming commerciële berichten per e-mail toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op de inhoud van een overeenkomst die u eerder met TandFris bent aangegaan. Ook voor de verdere ontvangst van die berichten kunt u zich uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

 1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van TandFris.
 2. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TandFris of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen TandFris of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van TandFris om de website en e-mailvoorzieningen van TandFris te kunnen en exploiteren, de exploitant van het door TandFris gebruikte online boekingssysteem en een plug-in voor de inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven e.d., e.e.a. voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, alsook het delen van uw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens op eventuele facturen, met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van TandFris te kunnen verzorgen.

Google Analytics

TandFris verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers en gebruikers daarvan. In dat kader maakt TandFris gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker/bezoeker worden opgeslagen om logboekgegevens en het gedrag van de gebruiker/bezoeker op de website in anonieme vorm te verzamelen aan de hand van IP-adressen. Google gebruikt deze informatie vervolgens om het websitebezoek en -gebruik te evalueren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TandFris zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van u te verzamelen. Noch TandFris, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de websitebezoeker of -gebruiker.

Uw rechten

U heeft het recht om TandFris te verzoeken om inzage, wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren, beveiligen en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door TandFris bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. TandFris legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door TandFris, kunt u contact opnemen met TandFris. TandFris helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TandFris of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

TandFris

Berkenstraat 2A

2101 WL Heemstede

Telefoonnummer: 023-2078100
E-mailadres: info@tandfris.nl